Huishoudelijke regels

Terreinreglement Gehoorzaamheid


1. Wat houdt het lidmaatschap van de HUL in?

 • Elke geleider gaat bij betaling van zijn lidmaatschap bij Honden Unief Leuven akkoord met het terreinreglement.
 • Elke geleider dient steeds in het bezit te zijn van zijn lidkaart, deze moet op vraag altijd kunnen getoond worden.
 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door het niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum of door opzegging namens de vereniging.
 • Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden, doch zonder opeisbaarheid van het lidgeld.


2. Welke zijn de verantwoordelijkheden van de geleiders?

 • In de straten en omgeving rond de terreinen mogen de honden niet loslopen, dit is trouwens wettelijk ook niet toegelaten. Wanneer je je hond toch laat loslopen buiten het terrein is dit op eigen risico en valt een eventueel ongeval buiten de verantwoordelijkheid van de HUL.
 • Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. De geleider is daarom verplicht zich in regel te stellen met zijn familiale verzekering.


3. Toelatingsvoorwaarden

 • Elke geleider moet minimum 14 jaar oud zijn en de hond fysiek aankunnen.
 • Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen, parking, noch in de kantine.
 • Buiten de lesuren is het verboden de terreinen te gebruiken.
 • Worden niet toegelaten tot de terreinen noch in de kantine: agressieve en/of bijtende honden, niet-verzorgde honden, loopse teven, duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden, honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (vb. kennelhoest), vlooien of andere parasieten.
 • Elke hond die het terrein betreedt, moet de nodige inentingen gekregen hebben, welke jaarlijks hernieuwd dienen te worden. Inentingen tegen kennelhoest en rattenziekte zijn niet verplicht, maar wel aan te raden.
 • Tijdens de lessen zijn kinderen of partners niet toegelaten op de trainingsvelden. Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Het is aan de geleiders niet toegelaten om met een hond van een andere geleider de lessen te volgen. Uitzondering hierop zijn de 2e en bijkomende geleiders van dezelfde hond.
 • Geleiders onder invloed van alcohol en/of drugs worden niet toegelaten.
 • Roken (ook elektronisch) wordt niet toegelaten op de terreinen
 • Nieuwe leden/geleiders met niet-gebrevetteerde honden starten in de A-klas, onafhankelijk van de leeftijd van de hond.


4. Wat met de overgangsproeven?

 • Voorafgaand aan de overgangsproeven wordt de lidkaart door de deelnemende geleiders spontaan aangeboden.
 • Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de consequentie en het vertrouwen van de geleider. Ook het thuis oefenen ligt op de weg naar succes.
 • De overgang naar een andere groep (A en Juniors => B en B => C) wordt beslist na afname van een overgangsproef door minstens twee instructeurs.
 • Honden die slagen, maar die tijdens het volgen van de lessen toch blijk geven van onvoldoende rijpheid, kunnen steeds teruggestuurd worden naar de vorige klas. Deze beslissing wordt na overleg binnen de instructeursvergadering door de hoofdinstructeur meegedeeld. Deze geleider moet de overgangsproef in dat geval opnieuw afleggen.
 • Er kan slechts aan één overgangsproef of HUL-brevet proef deelgenomen worden per dag door dezelfde combinatie hond-geleider.


5. Aandachtspunten tijdens de lessen?


5.1. Tijdige aanwezigheid

 • De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Zij worden verzocht op tijd te komen zodat hun hond nog rustig zijn behoefte kan doen vóór de les begint.
 • Indien er door omstandigheden te laat gekomen wordt, wacht de geleider aan de ingang van het terrein op het teken van de instructeur om zich bij de les aan te sluiten.


5.2. Hygiëne

 • Zowel in als buiten de les worden de geleiders verzocht de behoeften van hun honden onmiddellijk op te ruimen en deze te deponeren op de daarvoor voorziene plaatsen. Om de hond zijn behoefte te kunnen laten doen, is er een specifiek afgebakend terrein voorzien. Hier geldt echter ook de regel van het opruimen van de behoefte.
 • Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein en/of toegangswegen naar de terreinen, zal de geleider € 0,50 boete betalen aan de instructeur. Deze laatste deponeert de boete in het hiervoor voorziene spaarbakje van de HUL.


5.3. Gedragsregels

 • Elke geleider let erop dat de toegangspoortjes van het terrein steeds gesloten worden na elke doortocht.
 • Agressief gedrag naar honden en/of personen wordt niet getolereerd. De geleiders kunnen onmiddellijk uit de les gezet worden.
 • Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn en een geschikte halsband. Prikbanden of tuigjes worden niet toegelaten, ook niet indien deze omgekeerd worden gedragen.


6. Tijdens de lessen

 • Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.
 • Per les kan een geleider slechts met één hond les volgen. Ook het wisselen van geleider tijdens eenzelfde les wordt niet toegestaan tenzij wegens overmacht.
 • De geleiders houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven en blijven ten allen tijde beleefd tegen elkaar. Indien er toch een meningsverschil optreedt, wordt dit buiten de les besproken.
 • Een oefening is slechts geslaagd als de hond de kans krijgt deze te beëindigen met een positief resultaat. De geleiders vergeten nooit hun hond te belonen.
 • Goede geleiders beschouwen hun hond als een echte vriend en niet als een uitlaatklep voor hun slecht humeur.


7. De kantine

 • Honden zijn toegelaten in de kantine en op het terras, maar moeten wel aangelijnd en rustig blijven.
 • Dranken worden afgehaald aan de toog en leeggoed wordt teruggebracht.
 • De geleiders brengen hun eigen drinkbakje mee en laten hun honden drinken buiten de kantine, waar watertoevoer is voorzien.


Huishoudelijk Reglement


Art. 1

 • De juridische modaliteiten voor de werking van de VZW Honden Unief Leuven wordt beschreven door de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk en door de statuten. Elke belanghebbende kan op eenvoudige aanvraag een exemplaar van de statuten inkijken in het clublokaal.
 • Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten niet voorzien of die belangrijk zijn voor alle aangesloten leden. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen slechts bij meerderheid door de raad van bestuur worden aangebracht.


Art. 2

 • In uitbreiding van artikel 11 van de statuten wordt het aantal leden van de raad van bestuur tot maximum 10 beperkt om de praktische werking van de raad van bestuur te verzekeren.


Art. 3

 • De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.
 • Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw en hebben geen stemrecht.


Art. 4

 • De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
 • Effectieve leden zijn diegenen waarvan hun naam is opgenomen in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, jaarlijks binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.
 • Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke meerderjarige persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Hij zal één jaar en één dag lid zijn van de club en zijn lidgeld minstens eenmaal vernieuwd hebben. Het verzoek om toegelaten te worden als effectief lid moet door de kandidaat schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.


Art. 5

 • Het lidgeld bedraagt € 100 (vanaf 1 januari 2023)
 • Het betreft het gezamenlijk lidgeld van de eigenaar/1e geleider en elke bijkomende geleider van dezelfde hond, mits registratie in het ledenbestand
 • Voor de 2e hond van hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld € 60
 • De maximale bijdrage per gezin onder hetzelfde dak is € 160
 • Het lidgeld + verzekering per geleider wordt bij inschrijving betaald met overschrijving met vermelding van naam geleider(s) en hond.
 • Het lidgeld is geldig voor een periode van 12 maanden, vanaf de datum van inschrijving tot de laatste dag van dezelfde maand in het eerstvolgende jaar.
 • In de loop van de maand voorafgaand aan de vervaldag wordt ieder lid per mail uitgenodigd om het lidgeld te hernieuwen. Dit kan door overschrijving van het lidgeld vóór de vervaldag op IBAN rekeningnummer BE57-0016-4322-2335 van Honden Unief Leuven met vermelding van lidnummer, naam van geleider en hond.
 • Instructeurs en bestuursleden en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn gratis aangesloten met hun eigen honden tot een maand na het neerleggen van hun functie.
 • Indien zij les wensen te volgen met een hond van een andere geleider, dienen zij zich te registreren als bijkomende geleider onder het lidnummer van de betreffende hond. Deze hond dient ingeschreven te zijn onder naam van zijn eigenaar/1e geleider.
 • De 2e geleider (die NIET onder hetzelfde dak woont) van een hond die eigendom is van een instructeur of bestuurder betaalt een bijkomend lidgeld van € 20.
 • Indien deze 2e geleider een instructeur of bestuurder is, dan betaalt deze eveneens een bijkomend lidgeld van € 20.
 • Bij ontslag door dwingende redenen worden instructeurs of bestuursleden direct geschorst als lid van de VZW.


Art. 6

 • Klachten van de effectieve of toegetreden leden worden gericht aan de raad van bestuur die de klachten zal behandelen op de eerstvolgende vergadering.
 • Alle leden van de Honden Unief Leuven dienen problemen tegenover derden (anderen van de Honden Unief Leuven) aan het bestuur te melden.
 • Bij verbale of lichamelijke agressie, heeft het bestuur het recht om sancties op te leggen.


Art. 7

 • Het programma van de lessen wordt bepaald op de instructeursvergadering.
 • De instructeursvergadering bestaat uit alle instructeurs en aspirant-instructeurs.
 • De instructeurs werken volgens de programma’s opgesteld door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH).
 • De instructeursvergadering is gemachtigd om instructeurs voor te dragen en aan te stellen. Over personen wordt steeds gestemd met geheimhouding.


Art. 8

 • Bestuursleden hebben het recht om aanwezig te zijn op de instructeursvergadering.
 • De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet combineerbaar met de functie van hoofdinstructeur.


Art. 9

 • De instructeursvergadering stelt eveneens een terreinreglement op, teneinde de lessen op een vlotte manier te laten verlopen.
 • Het terreinreglement wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd en bevindt zich ter inzage in het clublokaal en op de website.


Art. 10

 • Alle leden, effectieve en toegetreden leden, kunnen enkel aangesloten zijn bij een erkende vereniging onder toezicht van de KKUSH.


Art. 11

 • Door het betalen of hernieuwen van het lidgeld verklaart elk toegetreden of effectief lid kennis te hebben genomen van het huishoudelijk en terreinreglement en verklaart zich akkoord met de inhoud.


Art. 12

 • Alle leden hebben de vrije keuze om deel te nemen aan de disciplines die de Honden Unief Leuven aanbiedt.


Art. 13

 • De leden zijn ten allen tijde vrij om te komen trainen binnen de lesuren. Leden kunnen niet verplicht worden iemand op voorhand te informeren of ze al dan niet aan de les zullen deelnemen.
 • De terreinen zijn enkel toegankelijk tijdens de lesuren en onder begeleiding van een instructeur.


Art. 14

 • Enkel de Raad van Bestuur kan beslissen over de uitsluiting van leden.
 • Leden kunnen niet geschrapt worden uit communicatie (vb. mailing list) tenzij een persoon dit zelf aanvraagt of uitgesloten werd door het bestuur.


Art. 15

 • Toegetreden leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging treden, doch zonder opeisbaarheid van het lidgeld.


Art. 16

 • Hoofdinstructeurs zijn verantwoordelijk voor de juiste verdeling van de lessen.
 • Indien de hoofdinstructeurs niet aanwezig kunnen zijn, dienen zij de lesverdeling te delegeren aan een instructeur.


Art. 17

 • Enkel het bestuur kan beslissen over de financiële middelen van de Honden Unief Leuven. Alle uitgaven en inkomsten met betrekking tot de Honden Unief Leuven moeten vooraf voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur alvorens er een terugbetaling kan worden toegestaan.


Art. 18

 • Alle leden kunnen iemand van het bestuur aanspreken indien er vragen of problemen zijn.
 • Leden kunnen geen systematische verslaggeving afdwingen van het bestuur.
 • Klachten moeten steeds schriftelijk en aangetekend worden verzonden naar het secretariaat van de hondenschool.


Art. 19

 • De instructeurs vermijden ten allen tijde discussies tussen leden en tussen elkaar op het terrein.


Art. 20

 • De instructeursvergadering verkiest jaarlijks een hoofdinstructeur en (eventueel) één of 2 adjunct-hoofdinstructeurs tijdens haar vergadering van de maand maart op basis van kandidaturen die verzonden worden naar de secretaris tussen 1 en 20 maart. Deze verzendt de namen van de tijdig ontvangen kandidaturen naar alle instructeurs, en dit ten minste 2 dagen voorafgaand aan de instructeursvergadering van de maand maart.
 • Procedure van de verkiezingen:
  Algemeen
  • In het begin van de instructeursvergadering worden 2 kandidaat tellers aangeduid. Zij mogen geen kandidaat zijn voor de verkiezingen.
  • De stemming is geheim en gebeurt door het aanduiden of noteren van de naam van de kandidaat op een stembriefje
  • In geval van ex-aequo wordt de oudste instructeur verkozen

  Hoofdinstructeur
  • Indien er slechts één kandidaat is, dan is deze automatisch verkozen en wordt geen stemming gehouden
  • De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen tot hoofdinstructeur voor de periode van één jaar
  • Indien er meerdere kandidaten zijn, dan kunnen de niet-verkozen kandidaten zich verkiesbaar stellen voor de functie van adjunct-hoofdinstructeur

  Adjunct-hoofdinstructeurs
  • Indien er slechts 1 of 2 kandidaten zijn, dan zijn deze automatisch verkozen en wordt geen stemming gehouden
  • Indien er méér dan 2 kandidaten zijn, dan worden de 2 kandidaten met de meeste stemmen verkozen tot adjunct-hoofdinstructeurs. In geval van staking van stemmen voor de 2e kandidaat, wordt een nieuwe stemronde gehouden.
 • De instructeursvergadering stelt de verkozen kandida(a)t(en) voor aan de Raad van Bestuur, die de aanstelling dient goed te keuren. De hoofdinstructeur en de adjunct-hoofdinstructeur(s) starten hun functie vanaf de datum van deze goedkeuring.


Art 21

 • Het bestuur kan “ereleden” benoemen. Dit zijn gewezen effectieve leden die zich gedurende een aantal jaar bijzonder verdienstelijk hebben ingezet binnen de vereniging en een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de werking van de Honden Unief Leuven.
 • Ereleden worden uitgenodigd en ontvangen een oorkonde tijdens een grote activiteit van de club (algemene ledenvergadering, clubdag, receptie, ...)
 • Ereleden kunnen gratis deelnemen aan de lessen met één persoonlijke hond, op voorwaarde dat zij zich met deze hond registreren. Zij behouden het statuut van toegetreden lid en zijn geen effectief lid.